• Eng

Scene Plus tham gia Hội Đồng Khoa học của Hội thảo Quốc tế CIGOS

19-10-2023
  • Chia sẻ bài viết

Từ 31/10 đến 1/11/2019, CIGOS 2019 được diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam do Hiệp hội các nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam (AVSE Global) phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (UTT) và đồng tổ chức với Ecole Normale Supérieure de Paris-Saclay. Hội nghị quốc tế lần thứ 5 này tập trung vào chủ đề " Cải tiến cơ sở hạ tầng bền vững ", nhằm không chỉ nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc phát triển cơ sở hạ tầng bền vững mà còn làm nổi bật các vai trò thiết yếu của đổi mới sáng tạo và công nghệ trong việc giúp lập kế hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng bền vững.

CIGOS 2019 sẽ tiếp tục các mục tiêu của các sự kiện CIGOS trước đó. Nó sẽ cung cấp một nền tảng quốc tế, nơi các nhà nghiên cứu, nhà hành nghề, nhà hoạch định chính sách và người tư bản có thể trình bày những tiến bộ gần đây của họ cũng như trao đổi kiến thức và kinh nghiệm về các chủ đề khác nhau liên quan đến chủ đề “ Cải tiến cơ sở hạ tầng bền vững ”. Hơn nữa, CIGOS 2019 cũng sẽ đặc biệt chú trọng về thúc đẩy quan hệ đối tác kinh tế có lợi, chuyển giao công nghệ trong doanh nghiệp cũng như phát triển thể chế hợp tác về nghiên cứu và giáo dục đại học.

 Nguồn: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-15-0802-8_156
                https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-16-7160-9