• Eng

LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ

20-10-2023
  • Chia sẻ bài viết

Đối với các dự án yêu cầu thực hiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc khả thi, đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên của SCENE+ cam kết sẽ cung cấp những nghiên cứu để xây dựng và trình bầy một cách chi tiết có hệ thống các hoạt động và chi phí theo một kế hoạch để đạt được những kết quả và thực hiện được những mục tiêu đã thống nhất của dự án và kiểm soát được rủi ro.

  • Tính khả thi của dự án:  tính sơ bộ hiệu quả đầu tư về mặt tài chính của dự án. Khi đã đánh giá được hiệu quả dự án đảm bảo khả thi thì sẽ tiếp tục thực hiện các quy trình tiếp theo để triển khai dự án.
  • Tính thực tiễn dự án: dựa trên các dữ liệu về thị trường liên quan đến hoạt động của dự án để đưa ra các giải pháp thực hiện.
  • Tính pháp lý dự án:  dựa trên cơ sở pháp lý vững chắc, tức là phải nghiên cứu đầy đủ các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của Địa phương cùng các văn bản pháp quy có liên quan đến hoạt động đầu tư.
  • Tính đồng nhất dự án: Dự án đầu tư phải tổng hòa các yếu tố, tuân thủ đúng các quy định chung của ngành chức năng về hoạt động đầu tư