NHÀ HÀNG THỦY TẠ CÔNG VIÊN VĂN HÓA ĐẦM SEN

Vị trí:
Tân Phú, Việt Nam

Tình trạng: 
Đang tiến hành (cải tạo)

Chương trình dự án cơ bản: 
Cảnh quan, Nhà hàng, hội nghị

Cảnh quan