KHÁCH SẠN VẬT LÝ TRỊ LIỆU BỆNH VIỆN HỒNG ĐỨC 2

Vị trí:

Quận 12, TPHCM, Việt Nam

Chương trình dự án cơ bản:
Khu điều dưỡng và vật lý trị liệu

Chủ trì dự án:
Phan Nguyên - Lecaron Architect

Kiến trúc