BẮC HÀ THANH

Vị trí:
Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam

Tỉ lệ quy hoạch: 1/500.

Chương trình dự án cơ bản:
Concept ý tưởng công trình.

Quy mô dự án: 41 ha

Quy hoạch