A Wine Temple

A Wine Temple

TỔNG QUAN DỰ ÁN

Dự án: Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ MEMORIES CITY

Vị trí: Bình Dương, Viêt Nam

Diện tích: 1147 ha

Chủ đầu tư: HUD Tổng công ty phát triển nhà và đô thị

Tình trạng: Đang tiến hành 

Dự Án Liên Quan